English   |   ورود

مشاورهبه نام خدامرکز مشاوره ی دانشگاه صدرا با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی راه اندازی شد.برای استفاده از خدمات گروه مشاوره به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایید.


۱۳۹۵/۰۳/۰۱    بازگشت به صفحه قبل


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران