English   |   ورود
. .. ..

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1395 - کارشناسی ناپیوسته

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان عزیز در مقطع کارشناسی ناپیوسته می رساند که از دوشنبه مورخ 95/11/11 لغایت چهارشنبه مورخ 95/11/13 فرصت داشته تا پس از مطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود طبق مراحل ذیل اقدام نمایند.

ورود به سایت صدرا ----> انتخاب سامانه دانشگاه ------> انتخاب بخش آموزشی در میزکار عمومی ----> انتخاب گزینه پذیرش -----> انجام کلیه مراحل ثبت نام 

راهنمای ثبت نام 

۱۳۹۵/۱۱/۱۱

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران