English   |   ورود
. ... .. ..

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1395 - کارشناسی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان عزیز در مقطع کارشناسی می رساند که از سه شنبه مورخ 95/11/12 لغایت چهارشنبه مورخ 95/11/13 فرصت داشته تا پس از مطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود طبق مراحل ذیل اقدام نمایند.

ورود به سایت صدرا ----> انتخاب سامانه دانشگاه ------> انتخاب بخش آموزشی در میزکار عمومی ----> انتخاب گزینه پذیرش -----> انجام کلیه مراحل ثبت نام 

راهنمای ثبت نام 

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران