English   |   ورود
. .. . .


کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت


چارت آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی برق برای ورودیهای سال 1395 و بعد از آن


۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ادامه مطلب

چارت مهندسی برق قدرت


۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ادامه مطلب

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت


۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ادامه مطلب

گروه برق قدرت


۱۳۹۲/۰۸/۰۶ ادامه مطلب

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران