English   |   ورود
. ... .. ..

تحویل کارت دانشجوئی - برگه درخواست معافیت تحصیلی - پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1396

دانشجویان گرامی خواهشمند است جهت دریافت کارت دانشجوئی و برگ درخواست صدور معافیت تحصیلی
 
از روز شنبه 96/12/19 لغایت چهارشنبه 96/12/23 به آموزش مراجعه نمائید. 
 
 

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین است

١٣٩٢،موسسه آموزش عالی صدرا، تهران، ایران